Photohalama.comPhotohalama.com

Reportáž

Přírodní rezervace Niva Doubravy

Přírodní rezervace

Niva Doubravy

Přírodní rezervace Niva Doubravy byla vyhlášena v roce 1994 a rozkládá se v katastrálním území Sobíňov. Tvoří ji rozsáhlý komplex mokřadů, luk a lesíků v okolí rybníka na levém břehu řeky Doubravy, jižně od obce Sobíňov, mezi osadami Hlína a Sopoty. Celková výměra chráněného území je 68 ha a dalších 15 ha je ochranné pásmo rezervace. Část dnešní rezervace se nachází na dně bývalého rybníka, jehož hráz je ve zbytcích zachována u osady Sopoty. Mokřadní část rezervace měla být koncem 80. let 20. století odvodněna a rozorána, tomu se však naštěstí podařilo zabránit.

V geologickém podloží se stýkají křídové usazeniny s vyvřelinami Ranského masivu, které jsou překryté náplavy řeky Doubravy. Vlivem dlouhodobého působení člověka zde dnes nacházíme zajímavou mozaiku vlhkých, střídavě vlhkých a sušších luk, kterou doplňujímokřadní společenstva ostřic a rákosin, několik lesíků a chovný rybník. Vzácně se nacházejí partie rašeliništní vegetace a malá prameniště.

Z přírodního bohatství se zde vyskytuje cca 225 taxonů vyšších rostlin, bylo zde zaznamenán výskyt 31 hnízdících druhů ptáků a 30 dalších chráněných druhů bylo zjištěno na přeletu. Za zmínku také stojí početná kolekce motýlů.

rostliny

prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), tolije bahení (Parnassia palustris), hladýš pruský (Laserpitium prutenicum), ostřice Davallova (Carex davalliana), všivec bahení (Pedicularis palustris), hadí mord nízký (Scorzonera humilis ), hrachor lnolistý (Lathyrus linifolius), blatouch bahení (Caltha palustris ), sasanka hajní (Anemone nemorosa)

ptáci

linduška luční (Anthus pratensis), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), hýl rudý (Carpodacus erythrinus), bekasina otavní (Gallinago gallinago), ťuhýk obecný (Lanius collurio), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)

plazy a obojživelníci

zmije obecná (Viperus berus), užovka obojková (Natrix natrix), čolek horský (Triturus alpestris), čolek obecný (Triturus vulgaris), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), ropucha obecná (Bufo bufo), skokan zelený (Rana kl. esculenta)


Použité prameny:

informační tabule PR Niva Doubravy a NS Sobíňov

Mapu oblasti naleznete ZDE


Doporučené odkazy:

www.sobinov.cz


Související fotografie z galerie:

Vložit komentář

Fotografie k reportáži

PR Niva DoubravyPR Niva DoubravyPR Niva DoubravyPR Niva DoubravyPR Niva DoubravyPR Niva DoubravyPR Niva Doubravy