Photohalama.com

Reportáž

Přírodní rezervace Údolí Doubravy

Přírodní rezervace

Údolí Doubravy

Území leží severovýchodně od Chotěboře, okres Havlíčkův Brod. V: K. ú.: Bílek, Malochyně, Horní Sokolovec, Chotěboř, V: 92,5540 ha, n. v.: 446 - 538 m. Vyhlášeno: 1986.

Rezervaci tvoří kaňon řeky Doubravy a část údolí Kamenného potoka s mnoha geomorfologickými útvary a přírodě blízkými lesními společenstvy. Bylinný aspekt je zastoupen jak jarními druhy, tak druhy stinných lesů i skalních výchozů. Živočichové patří k typicky lesním druhům a druhům kamenitého toku řeky.

Geologické podloží tvoří ruly Hornosázavské pahorkatiny, které jsou na mnoha místech narušeny puklinami. Samo údolí má epigenetický vznik a na mnoha místech podle puklin mění prudce směr. Mezi význačné geomorfologické útvary patří skalní stěna Sokolohradu, suťová pole pod Čertovým stolkem, kamenité řečiště v úzké soutěsce Koryto, ale i Vodopád, Skalní jehla a Poustevníkova jeskyně. Nachází se zde tvrdé krystalické břidlice, ruly, dvojslídné až muskovitické ortoruly, bílecké ortoruly, biotické pararuly a amfibolity a serpentinity

Lesní porosty místy tvoří zachovalá společenstva suťových jedlin a suťových javořin, na hranách a výchozech skal pak reliktní bory, v nivách zbytky olšin. Značnou část území pokrývají smrčiny.

V rezervaci bylo popsáno přes 300 druhů vyšších rostlin, 32 druhů nižších rostlin, 82 druhů obratlovců a 9 druhů ryb. Tady je výpis některých druhů rostlin a živočichů.


rostliny

bledule jarní (Leucojum vernum), bukovinec kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris), devětsil bílý (Petasites albus), hluchavka žlutá (Galeobdolon montanum), jednokvítek velekvětý (Monese uniflora), kokrhel luštinec (Rhinanthus alectorolophus), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), křivatec žlutý (Gagea lutea), lipnice luční (Poa pratensis), lišejník (Biotora lucida), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), medyněk vlnatý (Holcus lanatus), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora), netýkavka malokvětá (Impatiens nolitangere), netýkavka nedůtklivá (Impatiens parviflora), orsej jarní (Ficaria verna), osladič obecný (Polypodium vulgare), ovsíř pýřitý (Avenochloa pubescens), růže převislá (Rosa pendulina), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), starček fuchsův (Senecio fuchsii), strmobýl lysý (Turritis glabra), třeslice prostřední (Briza media), udatna lesní (Aruncus sylvestris), violka divotvorná (Viola mirabilis), zimolez černý (Lonicera nigra), zvonečník klasnatý (Phyteuma spicatum), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia)


ptáci

brhlík lesní (Sitta europaca), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), datel černý (Dryocopus martius), holub doupňák (Columba oenas), konipas horský (Motacilla cinerea), ledňáček říční (Alcedo atthis), puštík obecný (Strix aluco), skorec vodní (Cinclus cinclus), sýkora parukářka (Parus cristatus), šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)


savci

kuna skalní (Martes foina), myšice lesní (Apodemus flavicollis), netopýr velký (Myotis myotis), rejsec vodní (Neomys fodiens), rejsek obecný (Sorex araneus), veverka obecná (Sciurus vulgaris), vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), vydra říční (Lutra lutra)


ryby

pstruh obecný (Salmo trutta), hrozek obecný (Gobio gobio), mřenka mramorovaná (Noemacheilus barbatulus).


Použité prameny:

www.zeleznehory.ochranaprirody.cz

www.libicend.webpark.cz


mapu oblasti naleznete ZDE

Doporučené odkazy:

www.chotebor.cz


Související fotografie z galerie:

Vložit komentář

Fotografie k reportáži

řeka Doubravařeka Doubravařeka Doubravařeka Doubravařeka Doubravařeka Doubravařeka Doubravařeka Doubravařeka Doubravařeka doubravařeka doubravařeka doubravařeka doubravařeka doubravařeka doubravařeka doubravařeka doubravařeka doubrava